Download

Úvod

Cílem projektu bylo implementovat aplikaci pro odposlech OSPF zpráv podporující IPv4 a IPv6 LSA topologické informace a po ukončení tohoto programu i exportér OSPFv3 LSA topologických informací. Aplikace je implementována v programovacím jazyku C pro prostředí FreeBSD/Linux.

Směrovací protokoly

Směrovací protokoly zahrnují sadu procesů, datových struktur, algoritmů a zpráv, které slouží k přenosu informací mezi směrovači. Umožňují tak směrovači se autonomně rozhodnout o tom, na který výstup odešle zprávy, které nejsou určeny pro zařízení k němu přímo připojená, ale pro zařízení, ke kterým pomocí směrovacích protokolů získal cestu.

Směrovací protokoly se rozdělují na Distance Vector a Link State protokoly. Distance Vector protokoly jsou vhodné pro menší sítě, ve kterých není potřeba znát síťovou topologii. Pro výpočet nejlepší cesty používají Bellman-Fordův algoritmus a mezi typické zástupce patří protokoly RIPv1, RIPv2, IGRP, EIGRP. Oproti tomu Link State protokoly vytváří kompletní pohled na topologii sítě a umožňují tak efektivnější směrování v rozsáhlejších sítích.

OSPF

Open Shortest Path First, neboli zkráceně OSPF je Link State směrovací protokol využívající Dijkstrova algoritmu stejného názvu. Byl vyvinut jako náhrada protokolu RIP, zahrnuje koncept oblastí a pomocí výše zmíněného algoritmu vytváří kompletní topologii sítě. To mu umožňuje nasazení ve větších, hierarchicky strukturovaných sítích s možností pozdějšího růstu.

Protokol za svou dobu prošel několika inovacemi. Původní OSPFv1 byl pouze experimentální, ktežto OSPFv2, který byl vyvinut Johnem Moyem v roce 1991 se dočkal okamžitého nasazení na poli počítačových sítí. Nejnovější revize OSPFv3 zahrnuje podporu IPv6 a zjednodušuje některé ze zpráv, které používá jeho předchůdce.

Typy zpráv protokolu OSPF

Následující tabulka uvádí typy zpráv protokolu OSPFv2 a OSPFv3.

Kód zprávy

Typ zprávy

Popis

0x01

Hello

Slouží k objevení sousedů a navázání spojení mezi směrovači.

0x02

Database Description

Obsahuje zkracený seznam databáze směrovacích informací.

0x03

Link-State Request

Požadavek na směrovací informace.

0x04

Link-State Update

Odpověď na požadavek obsahující směrovací informace.

0x05

Link-State Acknowledgment

Potvrzení příjmu směrovacích informací.

Databázové informace

Informace o databázi směrovače jsou distribuovány ve formě zpráv Link-State Advertisments (LSA), které jsou obsaženy ve zprávě typu Link-State Update. Zde jsou již typy zpráv různých revizí více odlišné.
V následující tabulce jsou uvedeny typy zpráv a jejich popis pro OSPFv3.

Kód zprávy

Typ zprávy

Popis

0x2001

Router-LSA

Popis stavu a metriky rozhranní směrovače.

0x2002

Network-LSA

Popis všech směrovaču připojených k danému spoji.

0x2003

Inter-Area-Prefix-LSA

Popis cest a prefixů v jiných oblastech.

0x2004

Inter-Area-Router-LSA

Původcem těchto zpráv jsou hraniční směrovače informující ostatní hraniční směrovače
v jiných oblastech o vnitřních cestách.

0x4005

AS-External-LSA

Slouží pro popis implicitní cesty.

0x2006

Neschváleno

0x2007

NSSA-LSA

Vysílány hraničními směrovači
k popisu vzdálených lokací mimo autonomní systém.

0x0008

Link-LSA

Pro každý fyzický spoj je generána zpráva tohoto typu, která poskytuje informace směrovačům na daném spoji o adresách typu link-local a prefixech.

0x2009

Intra-Area-Prefix-LSA

Určeno pro šíření informací o prefixech spojených s místní adresou směrovače, síťovým segmentem, nebo připojeným tranzitním síťovým segmentem.

Popis programu

Program zachytává zprávy na naslouchaném ethernetovém rozhranní v promiskuitním módu a vypisuje informace v nich obsažené. Tyto informace zahrnují výpis hlavičky ethernetového rámce, výpis hlavičky IP packetu a dále hlavičku, typ zprávy popř. další doplňující informace OSPF ve zprávě obsažené. Po ukončení programu zasláním signálu SIGINT je programem vypsána OSPFv3 topologie z odposlechnutých zpráv.

Spuštění

Pro spuštění je potřeba programu pomocí parametru zadat rozhranní, na kterém bude naslouchat pomocí přepínače –i následujícím způsobem :

./myospfsniffer –i eth1
,kde eth1 je rozhranní, na kterém se bude naslouchat. Pro výpis nápovědy je možné použít přepínač –h.

Implementace

Moduly

Program je rozčleněn do několika modulů :

  • sys – obsahuje funkce pro tisk nápovědy, ethernetových a ip hlaviček a dále funkce pro tisk IPv4 a IPv6 adres a jejich prefixů
  • const – definice kostant použitých v programu
  • binary – makro pro převod čísla z binární reprezentace do reprezentace programovacího jazyka C
  • ospfv2 – struktury a funkce pro výpis OSPFv2 informací
  • ospfv3 – struktury a funkce pro výpis OSPFv3 informací
  • ospfv3_db – struktury a funkce pro záznam a výpis OSPFv3 topologie
  • main – samotný program

Logické části programu

Odposlech zpráv na rozhranní

Pro odposlech byla použita knihovna libpcap, bez použití filtrace, což umožnilo zpracovat přijaté zprávy přímo v programu a vypsat tak přesné pořadové číslo tak, jak to dělá například program Wireshark. Pro použití filtru je však možné změnit definici FILTER_EXP, v hlavičkovém souboru main.h. Stejně tak je možné zapnout/vypnout výpis ladících informací pomocí definice DEBUG, v hlavičkovém souboru const.h. Seznam dalšího nastavení překladu programu je obsažen v příloze 1.

Zpracování

O zpracování zprávy se stará funkce got_packet, která postupně rozlišuje struktury zprávy dle jejího typu (IPv4/IPv6, OSPF typy zpráv), vypisuje celé tyto struktury na standartní výstup a ukládá relevantní informace do databáze za použití dříve uvedených modulů. Formát výpisu zprávy lze změnit pomocí změny definic ETHERNET_FORMAT, IP_FORMAT, OSPF_HEADER_FORMAT, OSPF_TYPE_FORMAT, OSPF_LSA_HEADER_FORMAT a OSPF_LSA_FORMAT.

Tisk LSA

Je vhodné zmínit funkce pro tisk print_ospf2_lsa a print_ospf3_lsa. Tyto funkce přijímají jako parametr ukazatel na hlavičku LSA části OSPF zprávy, samostatně pak rozlišují typ předaného LSA a prostřednictvým pomocných funkcí tisknou LSA na standartní výstup. Problém nastává u struktur zprávy, které nemají přesně danou velikost jako například pole prefix u OSPFv3 Inter-Area-Prefix LSA, kde je nutné tuto velikost zjistit a pracovat s pamětí pouze v rozsahu zprávy. Dále se ve zprávách vyskytují pole, která se mohou opakovat. Je opět nutné ze zprávy zjistit počet opakování a tisknout pouze relevantní informace.

Databáze topologických informací

Databáze topologických informací je rozčleněna do několika struktur. Je vhodné rozlišovat informace od různých směrovačů, jejichž informace byla na rozhranní odposlechnuta a dále identifiční číslo instance procesu OSPF, která dané informace ze směrovače vyslala. LSA informace mohou patřit do různých oblastí a mohou být různého typu, což je potřeba pro efektivní prohledávání databáze také rozlišit. Vzhledem k tomu, že předem nevíme kolik routerů/instancí/oblastí budou odposlechnuté zprávy obsahovat, byly pro implementaci databáze zvoleny jednosměrně vázané seznamy. Na následujícím diagramu je znázorněna struktura databáze.

Obr. 1 – Struktura Databáze

Obr. 1 – Struktura Databáze

Topologická databáze je po zaslání signálu SIGINT celá vytištěna na standartní výstup ve formátu blížícímu se výpisu topologické databáze na směrovačích Cisco.

Použitá Literatura

  • RFC5340, RFC2328
  • Přednášky CCNA2

Metriky projektu

3061 řádků kódu

Příloha – Parametry překladu programu

Program je spustitelný na operačních systémech FreeBSD a Linux. Pro překlad na operačním systému FreeBSD použijte GNU Make bez parametrů.

> gmake

Pro překlad na operačním systému Linux je potřeba dodat parametr linux.

 > make linux

V následující tabulce jsou uvedena různá nastavení programu, kterými lze změnit chování programu.

Nastavení

Popis

PRINT_IP

výpis IP hlaviček

PRINT_ETHERNET

výpis Ethernetových hlaviček

PRINT_PACKET_NUMBER

výpis pořadového čísla packetu

PRINT_OSPF_NUMBER

výpis pořadového čísla OSPF zprávy

IP_PRETTY_PRINT

zapne výpis zkraceného tvaru IP adres a prefixů

DEBUG

zapne výpis ladících zpráv

ETHERNET_FORMAT

odsazení výpisu Ethernetové hlavičky

IP_FORMAT

odsazení výpisu IP hlavičky

OSPF_HEADER_FORMAT

odsazení výpisu OSPF hlavičky

OSPF_TYPE_FORMAT

odsazení výpisu OSPF zprávy (Hello, DBU, …)

OSPF_LSA_HEADER_FORMAT

odsazení výpisu LSA hlavičky

OSPF_LSA_FORMAT

odsazení výpisu LSA zprávy

PRINT_LLS

zapne výpis LLS bloku

Tato nastavení se provádějí změnou definic v hlavičkovém souboru const.h.